Risultati immagini per grilloRisultati immagini per grillo raggi

 

Google translate

Το 5 Αστέρων Κίνημα είναι έτοιμη να κατακτήσει τη Ρώμη και η εταιρεία θα επιχειρήσει στο Τορίνο. Ποτέ δεν με το διεθνή μέσα ενημέρωσης ζητούν τώρα τι θα συνέβαινε αν κάποιος της νίκης Πέντε Αστέρων επεκτάθηκαν πέρα από το τοπικό επίπεδο και τη συμμετοχή του Palazzo Chigi. Η απάντηση θα δώσει μόνο τα γεγονότα, αλλά από τώρα μπορείτε να παρατάξει τις οικονομικές προτάσεις dell’M5s. Δεν είναι όλα είναι γνωστά στους περισσότερους ανθρώπους. Ξέρετε την επιθυμία να εισαγάγει ένα βασικό εισόδημα και την επιθυμία να διεξάγει δημοψήφισμα για το ευρώ. Μια σειρά από πρόσφατες προτάσεις, ωστόσο, είναι λιγότερο γνωστές. Οι πιο σημαντικές αφορά την εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ιταλίας. Αλλά υπάρχουν επίσης κίνητρα για τις ΜΜΕ, η οδηγία Bolkestein για πλανόδιο εμπόριο, τα συστήματα ελάχιστου για τους αριθμούς ΦΠΑ. Εκτός αντίθεση με την ΤΤΙΡ, η διατλαντική συνθήκη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Μερικές φορές οι προτάσεις μετατραπεί σε λογαριασμούς? σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και οι εκτιμήσεις των δαπανών. Ωστόσο, δεν γενικά. Εδώ είναι μια σύνοψη των κυριότερων προτάσεων.


Δημοψήφισμα για το ευρώ

Γνωστή dell’M5s κινητήριος δύναμη. Η πρόταση έγινε επίσημα στο συνταγματικό νομοσχέδιο για το 1969, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2015 στη Γερουσία. Η τεχνική έκθεση καθιστά σαφές ότι η θέση είναι υπέρ της υιοθέτησης ενός νέου νομίσματος και την παραμονή στην ΕΕ ως «μέλος με παρέκκλιση.» Ο κύριος λόγος; Η νέα έκδοση νομίσματος θεωρείται ως ο μόνος τρόπος για να «επιστρέψει το τμήμα των τόκων του δημόσιου χρέους που υπερβαίνει το ποσό της επιστρεπτέας ενδιαφέροντος μέσω του πρωτογενούς πλεονάσματος.» Η πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση του συντάγματος για να επιτρέψει τη διενέργεια δημοψηφίσματος σχετικά με την έξοδο από το ευρώ, σήμερα απαγορεύεται επειδή οι διεθνείς συνθήκες δεν υπόκεινται σε δημοψήφισμα. Το όπλο της ψηφοφορίας θα πρέπει να χρησιμεύσει, στις προθέσεις Πέντε Αστέρων, με ευνοϊκότερους όρους προς την Ευρώπη, όπως αυτές που χορηγήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το δημοψήφισμα για Brexit. Αν αυτή είναι η τακτική, η ιστορία δείχνει ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει από το χέρι του. Χτυπήστε το κουδούνι για να Κάμερον για επιβεβαίωση.

Il Movimento 5 Stelle si avvia a conquistare Roma e tenterà l’impresa a Torino. Mai come ora i media internazionali si chiedono che cosa accadrebbe se una vittoria dei Cinque Stelle si dovesse estendere oltre il livello locale e riguardare Palazzo Chigi. La risposta la daranno solo i fatti, ma fin da ora si possono mettere in fila le proposte economiche dell’M5s. Non tutte sono note ai più. Si conosce la volontà di introdurre un reddito di cittadinanza e la volontà di tenere un referendum sull’uscita dall’euro. Una serie di proposte recenti sono però meno conosciute. La più importante riguarda la nazionalizzazione della Banca d’Italia. Ma ci sono anche gli incentivi alle Pmi, la direttiva Bolkenstein sul commercio ambulante, i regimi dei minimi per le partite Iva. Oltre all’opposizione al Ttip, il trattato transatlantico tra Europa e Stati Uniti. A volte sono proposte trasformate in disegni di legge; in qualche caso ci sono anche le previsioni di spesa. In genere, però, no. Ecco un riepilogo delle proposte principali.

Referendum sull’euro

Noto cavallo di battaglia dell’M5s. La proposta è stata ufficializzata nel disegno di legge costituzionale 1969, presentato nel giugno 2015 al Senato. La relazione tecnica fa capire chiaramente che la posizione è favorevole all’adozione di una nuova moneta e della permanenza nella Ue come “membro con deroga”. La motivazione principale? L’emissione di nuova moneta viene visto come l’unico modo per «rimborsare la quota di interessi sul debito pubblico eccedente la quota di interessi rimborsabile attraverso l’avanzo primario». La proposta è di modificare la Costituzione in modo da permettere una consultazione popolare sull’uscita dall’euro, attualmente vietata perché i trattati internazionali non sono oggetto di referendum. L’arma del voto dovrebbe servire, nelle intenzioni dei Cinque Stelle, per strappare condizioni più favorevoli all’Europa, come quelle concesse al Regno Unito di fronte al referendum sulla Brexit. Se questa è la tattica, la cronaca dimostra che la situazione può scappare di mano. Citofonare a Cameron per conferma.

http://www.linkiesta.it/it/article/2016/06/08/oltre-il-reddito-di-cittadinanza-che-succede-alleconomia-se-vincono-i-/30669/

Advertisements