Κίνημα 5 Αστέρων
Το Κίνημα 5 Αστέρων είναι μια ελεύθερη ένωση πολιτών. Δεν είναι ένα πολιτικό κόμμα, ούτε προβλέπεται ότι θα γίνει στο μέλλον. Δεν αριστερές ή δεξιές ιδεολογίες, αλλά οι ιδέες. Επιδιώκει να δημιουργήσει μια αποδοτική και αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων και δημοκρατική συζήτηση έξω από δεσμούς συναφείας και των κομματικών και χωρίς τη μεσολάβηση των διοικητικών ή αντιπροσωπευτικών οργάνων, αναγνωρίζοντας το σύνολο των πολιτών, ο ρόλος της κυβέρνησης και τη διεύθυνση που αποδίδονται συνήθως σε λίγους.

Αλλάζει τις συνειδήσεις και τα μυαλά των ανθρώπων, τείνει να μορφοποιήσει μια νέα πολιτική διαδικασία που ανασυντάσσει τη λαϊκή βούληση, ενάντια σ’ ένα μοντέλο ευρωκρατίας αυτοκρατορικού τύπου, όπου οι εθνικοί πολιτικοί εκπρόσωποι μεταβάλλονται από κυβερνήτες σε ύπατους.

Advertisements